Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

Sportovní klub ČSV & spol., z.s.

se sídlem Dolomitová 309/4,
159 00 Praha 5

identifikační číslo: 057 55 948

zapsané v spolkovém
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 67733

pro prodej zboží prostřednictvím
on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://sk-csv.cz

1.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní
společnosti Sportovní klub ČSV & spol., z.s., se sídlem Dolomitová
309/4, 159 00 Praha 5, identifikační číslo: 057 55 948, zapsané v spolkovém
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 67733 (dále jen „prodávající“)
upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník
“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé
v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“)
uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“)
prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod
je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové
adrese https://sk-csv.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím
rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.
Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu
nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při
objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého
samostatného výkonu povolání.

1.3.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní
smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními
obchodních podmínek.

1.4.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní
smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.

2.
UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může
kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého
uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský
účet
“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může
kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového
rozhraní obchodu.

2.2.
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží
je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje
uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen
aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při
objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných
k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím
osobám.

2.5.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy
kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy
kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních
podmínek).

2.6.
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný
nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového
a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení třetích osob.

3.
UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.
Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu
je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní
smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku
se nepoužije.

3.2.
Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží,
a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení
zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou
poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a
všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti
po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto
ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu
za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech
spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených
s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí
pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém
rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.    objednávaném
zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku
webového rozhraní obchodu),

3.4.2.    způsobu úhrady
kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.    informace o
nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno
zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i
s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé
při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu
kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím
považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto
obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické
pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická
adresa kupujícího
“).

3.6.
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky
(množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího
o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí
objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu
elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při
uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních
prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady
na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí
kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.
CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy
může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 v hotovosti
na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 bezhotovostně převodem na účet
prodávajícího č. 2501157347/2010, vedený u společnosti Fio Bank (dále jen
účet prodávajícího“);

4.2.
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu
také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li
uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené
s dodáním zboží.

4.3.
Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto
není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti
uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.
V případě platby v hotovosti či v případě platby na
dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní
platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní
cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě
bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání
příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.
Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího
nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6),
požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu
nelze vzájemně kombinovat.

4.8.
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně
závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných
na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není
plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví
prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické
podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.       Kupující
bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo
jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle
přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které
podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně
smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném
obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné
vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky
nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.
Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1
obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit,
má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského
zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od
převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik
druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí
poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu
odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3.
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být
kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od
kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese
kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom
případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2
obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího
do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím,
a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího
přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již
při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude
souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od
kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky
kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží
prodávajícímu odeslal.

5.5.
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn
jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.
V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením
§ 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit,
je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do
doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající
kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený
kupujícím.

5.7.
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva
mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že
dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva
ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím
prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.
PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě
zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné
náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo
určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při
dodání.

6.3.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží
doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je
kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží,
resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat
neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně
oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce
převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady
zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních
předpisů.

6.5.
Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní
dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1.
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování
ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3.
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím
elektronické adresy sk.csv.spol@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti
kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.4.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského
oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný
živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro
ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu
mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §
1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1.
Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení
GDPR
“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely
plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění
veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím
zvláštního dokumentu.

9.
ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1.
Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004
Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých
zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších
předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou
adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost
vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním
osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní
prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.2.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.
V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky
prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv.
cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty
kdykoliv odvolat.

10.
DORUČOVÁNÍ

10.1.   Kupujícímu
může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

11.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.   Pokud vztah založený
kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají,
že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není
kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují
ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se
v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června
2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.2.   Je-li
některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se
neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností
jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.3.   Kupní
smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
v elektronické podobě a není přístupná.

11.4.   Kontaktní
údaje prodávajícího: adresa pro doručování Dolomitová 309/4, 159 00 Praha 5,
adresa elektronické pošty skcsv@sk-csv.cz

V Praze dne 29.9.2019

%d bloggers like this: